Център за подпомагане на деца с разстройство от аутистичния спектър

Врати отваря Център за подпомагане на деца с разстройство (нарушения) от аутистичния спектър, Синдром на Даун, Специални образователни потребности (СОП) или просто специфики в развитието. Работим усърдно, за да помогнем децата да развият изключителният си потенцал и да имат шанса да израстнат независими и пълноценни хора. С ежедневна професионална грижа да развиват необиковенните си способности.
Обикновен център за необикновени деца – достъпен за „малкия човек“ с „малките потребности“.
Център Анима предлага:
Ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца.
Applied Behavior Analysis Какво е АВА? Приложен поведенчески анализ е наука за поведението.

ППА има за цел да изгради функционални умения в направления : реч , комуникация, имитация, игра, социално общуване, следване на вербални инструкции, справяне с различни задачи, самообслужване.
Системата PECS E разработена като уникален комуникативен инструмент за хора от аутистичния спектър, но също така успешно се прилага и при хора с различни комуникативни, когнитивни и физически нарушения.
ПЕКС (Picture Exchange Communication System – PECS) се използва за бързо развиване на комуникативни умения при лица с ограничена функционална реч.
TEACCH TEACCH- тази програма се фокусира към детето с аутизъм, като се възползва от неговите умения, интереси и нужди. В центъра на програмата стои детето, като стратегиите са изградени върху вече неговите съществуващи умения и интереси.
Бихме искали през нашата помощ да допринесем за една по-добра България !
Вярваме, че посоката, в която вървим е правилна !